Általános szerződési feltételek

  1. AZ ÁSZF HATÁLYA

1.1. Az ÁSZF hatálya kiterjed a JET-VILL Építő és Épületgépészeti Fővállalkozó és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1158 Budapest Fázis utca 3; nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg.01-09-363226 cégjegyzékszámon; adószáma: 10955884-2-42; képviseli Marosán István ügyvezető önállóan; a továbbiakban: Eladó) által bármely termék, bármely személy (a továbbiakban: Vevő) számára történő értékesítésére, szállítására vonatkozó, illetve azzal kapcsolatos valamennyi ajánlatra, megrendelésre, visszaigazolásra és megállapodásra.

1.2. Az ÁSZF rendelkezéseitől csak írásban, az Eladó cégszerű aláírásával ellátott szerződésben lehet eltérni. A Vevő az Eladóval kötött értékesítési szerződéssel jelen ÁSZF-et elfogadja és saját vásárlási/beszerzési feltételeinek alkalmazásáról lemond.

1.3. Az ÁSZF cégszerű aláírásának napjától visszavonásig, illetve egy újabb ÁSZF cégszerű aláírásának napjáig hatályos. Az ÁSZF rendelkezéseit az időbeli hatálya alatt létrejött értékesítési és szolgáltatási ügyletekre kell alkalmazni.

  1. ÁRAK

2.1. Az Eladó elsősorban a Vevő részére írásban kiadott ajánlatban meghatározott árakat vagy szerződéses (visszaigazolásban rögzített) árakat tekinti magára nézve kötelezőnek. Az ajánlatban szereplő árak, mennyiségi és minőségi feltételek kizárólag az ajánlatban meghatározott termékekre vonatkoznak és – eltérő rendelkezés hiányában – az ajánlat kiadásától számított 30 naptári napig érvényesek. Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy indoklással elálljon az ajánlati áron történő rendelés vagy szerződés teljesítésétől, amennyiben az a megváltozott körülmények miatt rá nézve rendkívül hátrányossá válik.

2.2. A Vevő részére kiadott ajánlat hiányában a Vevő által küldött megrendelés napján érvényes, Eladó által kiadott listaár szerinti árakat kell alkalmazni. Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a kiadott listaárakat megváltoztassa.

2.3. Az árak az általános forgalmi adót (ÁFA) nem tartalmazzák, az Eladó székhelyén, illetve telephelyén történő áruátvétel feltételei mellett, szokványos csomagolással érvényesek. A szokványostól eltérő csomagolást az Eladó csak akkor alkalmaz, ha annak feltételeit a felek külön megállapodásban rögzítették, költségeit a Vevő vállalta. Az Eladó a csomagolóanyagot semmilyen esetben nem veszi vissza.

  1. SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

3.1. Az Eladó és a Vevő között szerződés azon a napon jön létre, amelyen

a) a Vevő – Eladó ajánlatát minden részletében elfogadó – megrendelése az Eladónak kézbesítésre kerül, vagy
b) ajánlat hiányában az Eladó – a Vevő megrendelését minden részletében elfogadó – rendelés visszaigazolása a Vevőnek kézbesítésre kerül, vagy
c) mindkét fél aláírta az adásvételi vagy szállítási szerződést és valamennyi hatálybalépéshez szükséges feltétel teljesült (pl. előlegfizetés).

3.2. Az Eladó csak írásban közölt megrendelést fogad el. Az Eladó kizárólag azt a megrendelést tekinti elfogadhatónak, amely egyértelműen tartalmazza a megrendelt termék(ek) pontos megjelölését (cikkszám, megnevezés, mennyiség, terméktípus stb.) és a teljesítés kívánt időpontját.

3.3. Az írásbeli megrendelés Eladó részére történő kézbesítése történhet személyesen, postai vagy futárszolgálati küldeményként, telefaxon, e-mailen.

3.4. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a kapott megrendelést a kézbesítést követő három munkanapon belül indokolás nélkül visszautasítsa.

3.5. Amennyiben a megrendelés Eladó részére történt kézbesítését követően a Vevő megrendelését lemondja, úgy az Eladó jogosult a ténylegesen felmerült, igazolható költségeken túl a megrendelés értéke 20%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért a vevővel szemben érvényesíteni. Eladó megrendelés lemondást a szerződés napja és a szerződés szerinti szállítási határidő közötti időszak első felében fogad el.

  1. FIZETÉSI FELTÉTELEK

4.1. A fizetési feltételeket – főszabály szerint – az Eladó határozza meg az ajánlatban vagy a visszaigazolásban. Amennyiben a fizetési feltételeket sem az ajánlat, sem a visszaigazolás, sem a felek között létrejött egyéb megállapodás nem tartalmazza, úgy a Vevő köteles az áru és/vagy szolgáltatás ellenértékét teljes egészében az átvételt megelőzően átutalással megfizetni az Eladó részére.

4.2. A Vevő az ellenértéket az Eladó által kiállított számla alapján köteles a megállapodás alapján készpénzben, vagy banki átutalás útján megfizetni. Részteljesítés esetén az Eladó jogosult rész- számlákat kiállítani.

4.3. Amennyiben a Vevő az átvett számla tartalmát vitatja, úgy azt köteles kézhezvételt követő 3 munkanapon belül az Eladóval közölni, megjelölve a kifogásolt tételeket és a kifogás okát. A nem, illetve a kézhezvételt követő 3 munkanapon túl kifogásolt tételek vonatkozásában a számla elfogadottnak minősül.

4.4. Az Eladó javára bármely jogcímen fizetendő pénzösszeg kizárólag akkor tekinthető kiegyenlítettnek, ha az Eladó bankszámláján jóváírásra vagy pénztárába befizetésre került.

4.5. Amennyiben a Vevő bármely fizetési kötelezettségével késedelembe esik, úgy köteles a késedelembe esés időpontjától kezdve a megfizetés napjáig, a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értékének megfelelő mértékű késedelmi kamatot fizetni. A késedelmi kamatra az Eladó akkor is jogosult, ha a tartozás összegére részben vagy egészben saját vagy idegen váltót állítottak ki.

4.6. Amennyiben a Vevő fizetési kötelezettségét esedékességig nem teljesíti, úgy az Eladó jogosult a hátralékos pénzösszegek behajtása érdekében a Vevő adatait harmadik személyeknek (pl. követeléskezelő, pénzbehajtó vállalkozásnak vagy ügyvédi irodának) átadni. Az esedékesség napjáig meg nem fizetett, hátralékos pénzösszegek behajtása érdekében felmerülő mindennemű költség a Vevőt terheli.

4.7. Az Eladó jogosult valamennyi kötelezettségének teljesítését felfüggeszteni a Vevő késedelmének idejére. A Vevő bármilyen fizetési kötelezettségéből eredő késedelme az Eladó késedelmét kizárja. Az Eladó kizárólag attól az időponttól esik késedelembe, amikor a Vevő fizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

4.8. A Vevő nem jogosult az Eladóval szemben fennálló fizetési kötelezettségeibe semmilyen Eladóval szembeni esetleges követelését – az Eladó kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül – beszámítani, így a Vevő fizetési kötelezettségeinek minden esetben teljes egészében, bármilyen levonás nélkül kell eleget tegyen.

  1. TELJESÍTÉS (ÁTADÁS-ÁTVÉTEL)

5.1. A teljesítés helye – főszabály szerint – az Eladó székhelye vagy telephelye. Amennyiben az Eladó a Vevő által meghatározott egyéb helyre szállítja az árut, úgy a Vevő köteles gondoskodni az áru lerakodásához szükséges eszközökről.

5.2. Az Eladó jogosult határidő előtti-, illetve részteljesítésre is.

5.3. A teljesítés időpontja az a nap, amikor az Eladó a Vevő számára felajánlja a termék átvételét a teljesítés helyén.

5.4. A Vevő a leszállított terméket köteles átvenni. Az átvételt a Vevő vagy az átvételre felhatalmazott képviselője köteles aláírásával igazolni. Az átvételt követően mennyiségi kifogással a Vevő nem élhet. Az átvétellel átszáll a Vevőre a kárveszély viselése.

5.5. Amennyiben a Vevő az átvételre felajánlott árut részben vagy egészben, kétszeri írásbeli felszólítást követően sem nem veszi át, úgy köteles az át nem vett áru nettó ellenértékének megfelelő összegű kötbért fizetni az Eladónak. A kötbér esedékességének napja a második írásbeli felszólítás kézbesítésének napját követő ötödik munkanap, amely történnet személyesen, postai vagy futárszolgálati küldeményként, telefaxon, e-mailen.

5.6. A Vevő az átvétel napját követő nyolc napon belül jogosult a termékkel kapcsolatos esetleges minőségi kifogásait írásban bejelenteni az Eladónak. A határidőben bejelentett kifogás elintézésének időtartamával a fizetési határidő meghosszabbodik. A fizetési határidő nem változik, ha a Vevő határidőn túl jelenti be kifogását, vagy a kifogásolt terméket ugyanezen határidőn belül nem adja vissza az Eladónak.

5.7. Az Eladó az általa gyártott termékről az átadás-átvétel időpontjában a Vevő kérésére Minőségi Tanúsítványt köteles a Vevő részére átadni.

5.8. Amennyiben az Eladó ajánlatában a teljesítési határidőt átfutási időben adja meg, úgy a teljesítési határidőre vonatkozó kötelezettsége a következő időpontok közül a legkésőbbitől számítva értendő:

a) megrendelés visszaigazolásának a Vevő részére történő kézbesítése;
b) a Vevő által vállalt információk átadása és/vagy előleg megfizetése az Eladó részére.

5.9. A teljesítési határidő meghosszabbodik minden olyan szokatlan, előre nem látható, a teljesítést késleltető körülmény időtartamával, amely az Eladó akaratán kívül áll, s amelynek következményeit az Eladó a legkörültekintőbb gondosság mellett sem lett volna képes elhárítani (vis maior). Különösen, de nem kizárólagosan vis maiornak tekintik a felek a következőket: természeti katasztrófa, árvíz, tűzvész, szokatlanul kedvezőtlen időjárás, háború, vagy más katonai, illetve terrorista tevékenység, sztrájk, jogszabályváltozás, régészeti lelőhely feltárása.

5.10. A teljesítési határidő eredménytelen eltelte, valamint az azt követő és méltányosan kezelendő négy hét eltelte után a Vevő minden késedelmes hétre a késedelmesen szállított termék ellenértéke 0,5%-ának (fél százalékának) megfelelő, de összesen legfeljebb 5%-nak (öt százaléknak) megfelelő összegű késedelmi kötbért jogosult az eladóval szemben érvényesíteni.

  1. FELELŐSSÉG A TELJESÍTÉSÉRT (SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS)

6.1. Az Eladó a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben meghatározott kellékszavatosság keretein belül az alábbiak szerinti felelősséget vállalja.

6.2. Az Eladó vállalja, hogy minden olyan hibát kijavít, amely a gyártó által végzett tervezési, gyártási vagy anyaghibából ered és ezt a Vevő bizonyítani tudja. Az Eladó nem köteles a hibát kijavítani, ha a termék meghibásodása

a) az Eladó előírásainak vagy azok hiányában a szakmai általános szabályoknak nem megfelelő karbantartás,
b) a termék nem megfelelő tárolása,
c) a telepítési-szerelési és/vagy csatlakozási utasítások be nem tartása miatt történt

6.3. Az Eladó nem tartozik kellékszavatossággal

a) fogyóeszközök esetén,
b) a termék természetes kopásából eredő hibákért,
c) a termék felügyeletének hiányosságaiból eredő hibákért,
d) nem rendeltetésszerű használat esetén,
e) a teljesítés napját követően átalakított, módosított, kiegészített, egyéb beavatkozással megváltoztatott termékér

6.4. Az Eladó legfeljebb a teljesítés napjától számított 12 hónapos időszakra vállal jótállási kötelezettséget. Az Eladó jótállási kötelezettségét kizárólag akkor köteles teljesíteni, ha a Vevő a termék ellenértékét maradéktalanul megfizette az Eladónak.

6.5. Az Eladó jótállási kötelezettségét elsősorban – a Vevő választása szerint – javítással vagy cserével teljesíti. Az Eladó a hibás terméket visszaszállítja a gyártónak állásfoglalás céljából. Amennyiben a Gyártó szerint a termék cserére szorul, úgy az Eladó a terméket kicseréli vagy a Gyártó által kijavított terméket adja vissza a Vevőnek. Amennyiben a termék a Gyártó szerint nem hibás, vagy olyan ok miatt hibás, amely nem a Gyártó vagy az Eladó érdekkörében merült fel, úgy az Eladó mindössze a termék Vevő részére történő visszaszolgáltatására köteles.

6.6. A jótállási kötelezettség teljesítésére az Eladó és Vevő közösen állapítanak meg határidőt. Megállapodás hiányában az Eladó jótállási kötelezettsége teljesítésére nem kötelezhető.

6.7. Az Eladó jótállási kötelezettsége megszűnik, ha a terméket átalakították, módosították, kiegészítették vagy egyéb beavatkozással megváltoztatták vagy egyébként a hiba oka

a) nem rendeltetésszerű használat,
b) szakszerűtlen kezelés, karbantartás, javítás
c) a karbantartás elmulasztása,
d) szándékos rongálás,
e) a termék sérelmére elkövetett bűncselekmény, szabálysértés, egyéb jogsértés,
f) vis maior

6.8. A jótállási kötelezettség teljesítésének helye az Eladó telephelye. Amennyiben a javítást vagy a cserét a termék természetéből eredően, vagy a Vevő kifejezett kérésére csak a helyszínen lehet elvégezni, a javításra eső munkaerő költségeit az Eladó magára vállalja, de a meghibásodott részektől eltérő darabok szétszerelési és összeszerelési költségeit, valamint az Eladónál felmerülő utazási- és szállásköltségeket a Vevő köteles viselni. Az Eladó által szállított komplett berendezés valamely része meghibásodása esetén a meghibásodott rész kijavításához ill. kicseréléséhez szükséges helyszíni szétszerelési és összeszerelési költségek valamint az ezen tevékenységgel kapcsolatban Eladónál felmerülő utazási- és szállásköltségek az Eladót terhelik.

6.9. A Vevő köteles a hibák felfedezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órás jogvesztő határidőn belül az Eladót értesíteni és részletes tájékoztatást adni a meghibásodás körülményeiről. A Vevőnek lehetővé kell tennie az Eladó számára a hiba feltárását és elhárítását. Ezenkívül az Eladó kifejezett beleegyezése nélkül a Vevőnek tartózkodnia kell attól, hogy a hiba feltárását ill. elhárítását harmadik féllel végeztesse el.

  1. TULAJDONJOG FENNTARTÁS

7.1. Az Eladó fenntartja tulajdonjogát a termék ellenértékének teljes megfizetéséig (ideértve az ÁFA-t, esetleges csomagolási-, szállítási költséget, a hátralékos pénzösszegek behajtásával kapcsolatosan felmerült költségeket stb.).

7.2. A Vevő a termék tulajdonjogának megszerzéséig nem jogosult a terméket használni, beépíteni, elidegeníteni.

7.3. Az Eladó jogosult az esedékesség napját követően – amennyiben a termék ellenértéke nem került megfizetésre – a termék visszaszolgáltatását követelni, illetve minden további értesítés vagy jogi eljárás nélkül a terméket birtokba venni és a Vevő költségére elszállítani, legyen az bárki birtokában.

7.4. Amennyiben az Eladó birtokába visszakerült a termék, úgy az Eladó a szerződéstől azonnali hatállyal elállhat és a Vevő köteles az elállás napjával a termék ellenértéke 20%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért fizetni az Eladónak.

  1. KÉZBESÍTÉSI SZABÁLYOK

8.1. Az ÁSZF hatálya alá tartozó értesítéseket, nyilatkozatokat a Vevő köteles az Eladó felé írásban megtenni. A szóban, illetve telefonon közölt értesítéseket, nyilatkozatokat a Vevő köteles 24 órán belül írásban is megerősíteni. Az értesítés, nyilatkozat – ellenkező bizonyításáig – az Eladó részére közöltnek, kézbesítettnek minősül

a) személyes átadás esetén azon a napon, amikor az Eladó erre feljogosított alkalmazottja az Eladó székhelyén vagy telephelyén átvette;
b) postai kézbesítés esetén a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban;
c) e-mail esetén az elektronikus postaládában történő elhelyezés időpontjában;
d) telefaxon küldött értesítés esetén a fax készülék által rögzített időpontban

  1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

9.1. Amennyiben az ÁSZF vagy az Eladóval létrehozott egyéb megállapodás valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, vagy azzá válna, az az ÁSZF vagy a megállapodás egészére nem hat ki, és a felek az ilyen rendelkezést kölcsönös egyeztetés alapján, olyan rendelkezéssel helyettesítik, amely az ÁSZF vagy a megállapodás értelméből illetve a felek szándékából következik.

9.2. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és egyéb magyar jogszabályok alkalmazandók. A felek az ÁSZF hatálya alá tartozó jogviszonyokból eredő jogviták eldöntésére a magyar bíróságok kizárólagos joghatóságát, továbbá a helyi bíróságok hatáskörébe tartozó ügyekre a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

JET-VILL ÁSZF 150301 letöltése